Tijd
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Leskracht Educatie; samenhangend onderwijs voor nieuwsgierige wereldbewoners. Word zelf de verandering die je in het onderwijs wilt zien! Naast de auteursrechtelijke copyrights © vallen de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox onder zowel merk- als modelbescherming.


Contactformulier

Spectrumbox: Alle tools en benodigdheden ondergebracht in één handige verrijdbare box om leerlingen vanuit hun beleving richting te geven op het gebied van persoonsvorming, talentontwikkeling en coöperatief leren. Een totaal pakket, inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving, samengesteld als antwoord op de onderwijsvraag van de 21e eeuw: “Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld, die in hoog tempo digitaliseert?”. Leren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheden ontwikkelen, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, reflecteren en presenteren zijn opgenomen in het menu van Spectrumbox.   

Met de kerndoelen van wereldoriëntatie en taalvorming als uitgangspunt worden kinderen aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Spectrumbox is effectief en resultaatgericht en genereert een onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 5.

(Advertentie)
(Advertentie)

In Spectrumbox zijn meer dan 110 Startcards opgenomen. Een Startcard is een compacte informatieve kaart die gelinkt is aan de inhoud van de kerndoelen van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” van het SLO (nummer 34 t/m 53). Twee of drie kinderen kiezen in het kader van een thema of op basis van interesse een Startcard. De projectmatige manier van werken begint bij het uitspelen van die Startcard. In de rechter bovenhoek staan de Spectrumjokers afgebeeld, waaruit de kinderen kunnen kiezen om het onderwerp in spelvorm te introduceren aan hun klasgenoten. De spelbeschrijving wordt per Spectrumjoker op de website van Spectrumbox audiovisueel uitgelegd. De Startcards zijn woordenschatkaarten, die aanzetten tot het stellen van vragen en doen van uitgebreid onderzoek. De dikgedrukte woordjes op de Startcards zijn belangrijke begrippen (gelinkt aan de TULE van SLO), die de kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Deze begrippen zijn per kerndoel opgenomen als biebbox op de vier domeinpagina’s. De biebboxen zijn gevuld met teksten, websites, films, animaties en educatieve games. Binnen ieder onderwerp valt nog een wereld te verkennen en te onderzoeken.

(Advertentie)
(Advertentie)

Klik voor meer informatie over de integrale leeromgevingen van Leskracht op de afbeelding hierboven.

De Educatiecirkel is een model voor de integrale aanpak waarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren wordt benut om de nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen te stimuleren tot actief en creatief leren. De integrale aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie, wat betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van: 

·       Inhoud: Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO);

·       Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Gardner en de denkprofielen van Stenberg);

·       Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren;

·       Houding: Onderzoekend en ondernemend;

·       Digitale leer- en werkomgeving: Stimulans ICT vaardigheden;

·       Metacognitie: Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. 


Het model geeft de leercirkel weer, die kinderen op de kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder werkproces wordt afgesloten met een presentatie, waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt gepresenteerd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen, die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

De website van Spectrumbox ontsluit de avontuurlijke reis, die voor kinderen en hun leerkrachten vanaf groep 5 is weggelegd. De online leeromgeving is afgestemd op de ontwikkelingspsychologie van kinderen, die in 2018 leven, leren en beleven. Aansprekende en functionele stripfiguren veranderen in echte kinderen, die per fase uitleg geven middels informatieve animerende instructiefilmpjes. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle functionele stappen van het werkproces uit.  De website is niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. In kleine onderzoeksgroepjes worden kinderen uitgedaagd tot het stellen van onderzoeksvragen. De concrete leerdoelen (kerndoelen wereldoriëntatie en taalonderwijs) liggen vast, maar de manier waarop die behaald worden, is aan de reizigers! Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden.

(Advertentie)